Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Documents

Hits: 5769

CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Iktatószám: TK/120/00406-3/2021.

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről


Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.S (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.5 (1)-(4) bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:
A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2021. április 15. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
  • 2021. április 16. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között


A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.


A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.


A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint a köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum.


Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (111.10.) EMMI határozata értelmében az általános iskola - a járványiigyi szempontok figyelembevételével - beosztást készít a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges fenti iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.


Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.


A szülő az Nkt. 37.S (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.


Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.


Cegléd, 2021. március 16.


Fodor ábor tankerületi igazgató

Székhely: 27UU Cegléd, Malom tér 3
Telefon: +36-53-500-338
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (2020. 03. 19. Hirdetmény.pdf)2020. 03. 19. Hirdetmény.pdf[ ]638 kB