Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Documents

Hits: 14687

Alsós tagozat vizsgakövetelményei

Angol 4. osztály.

Ének- Zene 1-6.

Osztályozó vizsga követelményei erkölcstan tantárgyból 1-4. évfolyam.. 

Informatika 4-6.

Minimum követelmények környezetismeretből 1-4. osztályig.

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam..

Matematika 1-4. 

NEMZETISÉGI NÉPISMERET 1-4. ÉVFOLYAM...

Élő idegen nyelv: NÉMET 4. évfolyam..

Rajz és vizuális kultúra 1-4.

Osztályozó vizsga követelményei technika tantárgyból 1-4. évfolyam..

Angol 4. osztály

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.

 

 •  

A tanuló

-        hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.

-        ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.

-        felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas;

-        ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.

 

 •  

A tanuló

-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket.

-        felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.

 

Ének- Zene 1-6.

 

 1. évfolyam

 

A továbbhaladás feltételei:

Az elsõ évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az elsõ és második évfolyamot egy fejlõdési szakasznak tekinti.

 

2.évfolyam

 

A továbbhaladás feltételei

Éneklés:

20 magyar népi mondóka, népi játék népdal, mûdal csoportos éneklése emlékezetbõl, egységes hangszínnel, helyes levegõvétellel. A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, mozgásanyagának megfelelõ ritmusú és tempójú elõadása. Együttmûködés a csoportos éneklésben. A tanult népszokások ismerete. Kifejezõ szöveghû éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának megfelelõen. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelrõl.

 

Improvizáció:

Saját név ritmikai és dallami megjelenítése.

 

Zenehallgatás:

A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.

 

Zenei ismeretek:

A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképrõl. Tanult pentaton relációk olvasása, írása tanári irányítással. A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás.

 

 

 

 

 

3.Évfolyam                

 

A továbbhaladás feltételei

Éneklés:

A dalanyagból kiválasztott további 10 dal éneklése emlékezetbõl, a tanult technikai megoldások, tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával.

 

Improvizáció:

Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése.

 

Zenehallgatás:

A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. A megismert kórustípusok hallás utáni megnevezése.

 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek:

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Jellemzõ dallamfordulatok felismerése kottaképrõl.

 

4.Évfolyam           

 

A továbbhaladás feltételei

 

Éneklés:

A dalanyagból kiválasztott további 10 magyar népdal, mûdal közös éneklése emlékezetbõl.

A Himnusz szöveghû éneklése. Az iskolai ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése.

 

Improvizáció:

Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem terjedelemben.

 

Zenehallgatás:

A meghallgatott zenés mesék felidézése. A zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése.

A tanult népdalok felismerése zenemûvekben, feldolgozásokban.

 

 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek:

Tanult dalok szolmizálása tanítói segítséggel. Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói segítséggel. Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképrõl, hármas ütemben is.

 

 

 

Osztályozó vizsga követelményei erkölcstan tantárgyból 1-4. évfolyam

 

ERKÖLCSTAN  ELSŐ ÉVFOLYAM

 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, tisztában legyen legfontosabb személyi adataival.

Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét.

Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait.

 

 

ERKÖLCSTAN MÁSODIK ÉVFOLYAM

 

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét.

 

 

ERKÖLCSTAN HARMADIK ÉVFOLYAM

 

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához.

Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona.

Legyen képes tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen a kapcsolatok ápolására.

 

ERKÖLCSTAN NEGYEDIK ÉVFOLYAM

 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten legyen reális képe önmagáról, érezzen késztetést arra, hogy fejlessze önmagát.

Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, törekedjen azok betartására.

Legyen képes jelenségeket, eseményeket, helyzeteket erkölcsi szempontból értékelni

 

 

Informatika 4-6.

4. évfolyam

Minimum követelmény

A tanuló:

 • Ismerje a számítógép működését;
 • Ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat;
 • Tudja használni az alapvető informatikai eszközöket;
 • Legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével;

 

 • Tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat;

·         Legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára;

·         Tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel;

·         Legyen képes animációk megtekintésére;

 • Legyen képes közhasznú információforrások használatára.

 

 • Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel;
 • Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát;
 • Tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni.

 

 • Legyen képes irányított módon információt keresni;

 

 • Ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát;
 • Ismerje a netikett alapjait;

 

 • Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében;
 • Ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait;
 • Ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat;

 

informatika 5. évfolyam Minimum követelmény

A tanuló:

 • Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;
 • Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;
 • Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;
 • Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
 • Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;
 • Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
 • Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;
 • Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
 • Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;
 • Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat;
 • Ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.

 

 • Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;
 • Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;

 

 • Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
 • Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
 • Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;

 

 • Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
 • Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;
 • Legyen képes a találatok értelmezésére;

 

 • Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;

 

 • A különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;

 

informatika

6. évfolyam

Minimum követelmény

A tanuló:

 • Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat;
 • Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
 • Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;
 • Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
 • Tudjon adatokat táblázatba rendezni;
 • Segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,
 • Tudjon különféle adatbázisokban keresni;
 • Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.
 • Tudjon egyszerű programot készíteni;
 • Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
 • A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

 

 • Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
 • Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
 • Legyen képes az interneten talált információk mentésére;
 • Ismerje a netikett szabályait.

 

 • Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 • Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
 • Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
 • Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.

 

 • Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat;
 • El tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

 

Minimum követelmények környezetismeretből 1-4. osztályig

 

1.osztály

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

 

2.osztály A tanuló:

                –             Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól.

                –             Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel.

                –             Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről.

                –             Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint.

                –             Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány egységekkel, használja helyesen a tanult mértékegységeket.

                –             Használja helyesen a napszakok nevét.

                –             Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben.

                –             Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit.

                –             Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel a jellemző jegyeit.

                –             Tájékozódjon jól saját testén.

                –             Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket.

                –             Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit.

                –             Ismertessen egyet a település hagyományai közül.

                –             Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.

 

 

 

 

 

3. osztály

 

A tanuló:

                –             Rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon.

                –             Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.

                –             Olvassa le helyesen a hőmérőt.

                –             Használja helyesen a tanult mértékegységeket.

                –             Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét.

                –             Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat halmazállapot-változásra.

                –             Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat.

                –             Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját.

                –             Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt.

                –             Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.

                –             Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.

                –             Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.

                –             Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton.

                –             Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat.

                –             Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit.

                –             Ismertessen egyet a település hagyományai közül.

                –             Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén.

 

 

4. osztály

 

A tanuló:

                –             Keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat.

                –             Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.

                –             Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből. Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.

                –             Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait.

                –             Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzőket.

                –             Tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.

                –             Ismerje a domborzat jelölését a térképen.

                –             Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.

                –             Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.

                –             Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét.

                –             Nevezze meg a különbségéket az eltérő településtípusok között.

                –             Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket.

                –             Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

A továbbhaladáshoz szükséges feltételek 1. évfolyamon:

 

Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni

Értse az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat

Igazodjon a kommunikációs helyzetekhez

Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás

Tudjon értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben

Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján

Tudjon tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben

Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni

Legyen képes tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan elhelyezni és önellenőrzéssel javítani

Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi írásjelet, a szókezdő nagybetűt

Készségszinten jelölje az „ly”-t 15-20 szóban

Írásának terjedelme 4-6 sor

Teljesítményszintje érje el a 8-11 betű/perc sebességet

Legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni. Olvasás közben képezze helyesen a hangokat.

Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit.                          

Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni

Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással

Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni

Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett szituációkban

Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha mondanivalója van

Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit

Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba. tanítójával, majd önállóan is

Tudjon helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati szabályait.

Tudja használni a gyermeklexikont

Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben

Tartsa be a szabályokat

 

Értékelési szempontok a bevezető szakasz 1. évfolyamára:     

 

–Udvarias érintkezési formák alkalmazása

–Utasítások megértése és végrehajtása

–Együttmunkálkodás a kooperatív technikáknál, aktív részvétel

–Szavak, mondatok pontos dekódolása, az olvasottak megértése

–A némán olvasott szöveg megértésének bizonyítása, önálló munkálkodás a szöveggel

–A tanult memoriterek elmondása

–Olvasmányok, mesék szereplőinek felismerése

–Szavak, rövid mondatok másolása írott mintáról betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül

–Saját nevének önálló leírása

–Kiejtés szerint írandó szavak írása tollbamondással

–        A j hang jelölése a tanult esetekben

 

 

 

A továbbhaladáshoz szükséges  feltételek 2. évfolyamon:

–Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket

–Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat

–Szokás szintjén alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés

–Folyamatos olvasásában törekedjen a pontosságra

–Tudja elmondani az olvasmány tartalmát kérdések segítségével

 • Használja az ábécé-t feladatmegoldáshoz
 • Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében 
 • Írja biztosan helyesen a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavakat
 • Jelölje biztosan a j hangot kb.30 – a tanulók által gyakran használt – szóban
 • Alkalmazza az elválasztás szabályait egyszerű szavak írásakor
 • Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, alkalmazza a tanult mondatzáró írásjeleket
 • Tudjon egyszerű mondatokat, rövid szövegeket írni másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után tollbamondással és emlékezetből
 •  Javítsa hibáit tanítói irányítással.

 

 

Értékelési szempontok a bevezető szakasz 2. évfolyamára: 

 • Ismert utasítások megértése és végrehajtása
 • Kérdésekre válaszok megfogalmazása
 • A mindennapi udvarias érintkezési formák betartása
 • Tanult memoriterek szöveghű elmondása
 • Ismert és gyakorolt szöveg lassú pontos folyamatos olvasása (pontosság, helyesejtés, folyamatosság, hanglejtés;)
 • Tartalomelmondás kérdések segítségével
 • 8-10 soros ismert témájú szöveg önálló néma olvasása, megértésének bizonyítása kérdések megválaszolásával, feladatok elvégzésével
 • Betűk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetősség;
 • Az írásmunka elhelyezése (margó, bekezdések), tisztasága
 • Az abc ismerete, betűrendbe rendezés
 • Mondatok nagybetűvel való kezdése és szavakra tagolása
 • Szavak elválasztása a szótagolás szabályai szerint

–        Nyelvtani ismeretekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalók alkalmazása

 

A           A továbbhaladáshoz szükséges  feltételek 3. évfolyamon:

 

 • Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatok közvetítésére
 • Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel felolvasni
 • Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal való kapcsolattartásra
 • Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni
 • Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit
 • Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések és válaszok megfogalmazására
 • Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után bizonyítja az olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló elvégzésével
 • Képes öt-tíz mondatos (kb. 1 oldal) elbeszélő fogalmazás írására ismert témáról
 • A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni a szövegalkotó feladatok megoldás során
 • Mondatai értelmesek, sorrendjük megfelel az események időrendjének
 • A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi
 • Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai alapján önállóan javítani tudja
 • Tud egyéni tempóban rendezett külalakkal írásbeli munkát készíteni
 • Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták.
 • Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat
 • Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja
 • Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak szófaját a tanult szófajok körében.
 • Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés alapján felismeri, azokat javítja.
 • Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot.
 • Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból.
 • Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk nagy eseményeit.
 • Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken
 • Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással
 • Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban
 • Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok megjelenítésében

 

Értékelési szempontok a kezdő szakasz 3. évfolyamára: 

 

 • A tanult nyelvi fordulatok használata
 • Memoriterek szöveghű, tagolt előadása
 • Témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása
 • Utasítások megértése és elvégzése
 • Fél oldal terjedelmű szöveg néma olvasása, megértésének bizonyítása feladatok megoldásával
 • Ismert szöveg felolvasása, a lassú beszéd tempójában a szószerkezetek egyben tartásával
 • Cselekvést jelentő igék és a főnevek felismerése, szófajának megnevezése
 • Többes számú főnevek, igék felismerése
 • Tanult tulajdonnevek helyes írása
 •  6-8 értelmes, összefüggő mondat írása adott vagy választott témában
 • Az időrend megtartása, a 3-sa tagolás alkalmazása
 • Olvasható, tetszetős írásmunkák, eszközszintű használathoz szükséges tempóban
 • Önálló javítás segítséggel

 

          

A továbbhaladás feltételei 4. évfolyamon:

 • Tudjon az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatokat közvetíteni
 • Legyen képes folyamatos, érthető beszédre a mindennapi kommunikációban
 • használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi beszédhelyzetekben
 • Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez
 • Mutasson elemi tájékozottságot legnagyobb költőink, íróink és műveik körében (szerző – mű címe – témája)
 • Tudja a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni
 • Tudjon egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveget néma olvasás után megérteni
 • Tuja az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen elmondani
 • Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni
 • Bizonyítsa a szövegértés a lényeg kiemelésével és az ezt célzó feladatok megoldásával
 • Legyen képes a tartalmilag tisztázott és megértett szöveg szöveghű felkészülés utáni olvasására
 • Ismerje fel és fogalmazza meg népdalok üzeneteit
 • Legyen képes mondanivalója értelmes megfogalmazására
 • Ismerje a leírás és a jellemzés sajátosságait
 • Vegyen részt csoportos történetalkotásban
 • Tudjon adott témáról 6-10 értelmes, összefüggő mondatot írni olvasható formában, elfogadható helyesírással.
 • Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat
 • Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint.
 • Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását.
 • Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére.
 • Tudjon pontosan keltezést írni.
 • Legyen képes munkájának önkorrekciójára
 • Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni
 • Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni.
 • Tudjon a történelmi időben tájékozódni
 • Aktívan vegyen részt a ritmus-, mozgás-, és beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos játékokban csoportos munkaformákban

 

Értékelési szempontok a kezdő szakasz 4. évfolyamára:

 • Feladatok utasítás szerinti végrehajtása
 • Érthető, helyesen tagolt beszéd a mindennapi kommunikációban
 • A mondanivaló értelmes megfogalmazása
 • Memoriterek szöveghű előadása
 • Együttműködés a társakkal munkában dramatizálásban, népi játékokban
 • Előzetes felkészülés után szöveghű, folyamatos, kifejező felolvasás, az élőbeszédhez közelítő tempóban
 • Egy- másfél oldal terjedelmű, életkornak megfelelő szöveg néma olvasása, a szöveg megértésének bizonyítása feladatokkal
 • Legnagyobb költőink nevének, a tanult műveik címének ismerete
 • Tájékozódás lexikonokban, szótárakban
 • Az ábécé ismerete, használata
 • Tulajdonnevek, mondatkezdő nagybetűk, mondatvégi írásjelek készségszintű használata
 • Igekötő helyesírása
 • Szabályos keltezés
 • A j hang jelölése a gyakorolt esetekben
 • A szavak jelentés alapján való csoportosítása
 • 6-8 összefüggő mondat terjedelmű fogalmazás írása adott témában
 • Az elbeszélés, leírás, levél tartalmi, szerkezeti és formai sajátosságainak ismerete, használata
 • Az életkornak és a témának megfelelő szókincs használata
 • Írásbeli feladatok a kívánt helyesírási és külalaki normák szerint

–        Önellenőrzés, hibajavítás

 

Matematika 1-4

(alsó tagozat)

Az értékelés elvei és eszközei

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, rendszeres tanulásra ösztönöz.

A tanév eleji felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások kiválasztásában.

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva.

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek mennyiségét és minőségét a helyi tantervben meghatározott követelményekhez viszonyítva.

 

Az értékelés kiemelt szempontjai:

  –  a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,

  –  az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,

  –  tárgyi tevékenységben való jártasság,

  –  tanult műveletek értelmezése,

–a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.

 

 

A továbbhaladás feltétele, minimum követelmények:

1. osztály

I. Gondolkodás

Követelmények

A tanuló:

  –  tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben)

  –  használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;

  –  tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; egyszerű állítások helyességét eldönteni;

–legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni;

– egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatokat folytatni.

II. Számtan, algebra

Követelmények

A tanuló:

  –  tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;

  –  biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;

  –  használja, értelmezze a relációs jeleket;

  –  képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;

  –  ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;

  –  ismerje fel a páros és páratlan számokat;

  –  tudja a számok szomszédjait;

  –  tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;

  –  legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;

  –  tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.


III. Geometria, mérés

Követelmények

A tanuló:

  –  legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)

  –  ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;

  –  tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott egységekkel;

  –  használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;

  –  tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

IV. Valószínűségi játékok, statisztika

  –  fedezze fel segítséggel egyszerűbb esetekben az összetartozó adatok közötti kapcsolatokat.

 

 

2. osztály

I. Gondolkodási módszerek

Követelmények

A tanuló:

  –  tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani; (100-as számkörben)

  –  tudjon halmazokat képezni egyszerű tulajdonságok alapján;

  –  ismerje fel kiválogatott elemek közös tulajdonságát;

  –  legyen képes egyszerű összefüggések megfigyelésére;

  –  tudja állítások igazságát eldönteni;

  –  legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;

  –  segítséggel készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről;

  –  ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;

  –  ismerjen fel és folytasson számsorozatokat egyszerű szabály alapján;

  –  összetartozó elempárok keresése.

II. Számtan, algebra

Követelmények

A tanuló:

  –  tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;

  –  ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;

  –  tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;

  –  találja meg a számok helyét a számegyenesen;

  –  ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados alakját;

  –  tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;

  –  végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználattal 100-as számkörben;

  –  ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;

  –  ismerje a maradékos osztást;

  –  ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.

III. Geometria, mérés

Követelmények

A tanuló:

  –  ismerje fel a téglalapot, négyzetet;

  –  tudjon segítséggel alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;

  –  ismerje és segítséggel használja a tanult szabványegységeket; (m, dm, cm, l, dl, cl, kg, dkg, hónap, nap, óra, perc,)

  –  kis segítséggel végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;

   


IV. Valószínűségi játékok, statisztika

Segítséggel legyen képes adatok lejegyzésére, leolvasása.

 

 

3. osztály

I. Gondolkodás

Követelmény

A tanuló:

  –  tudjon elhelyezni elemeket egyszerű tulajdonságú halmazokba;

  –  ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;

  –  állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az elkezdett sorozatot,

  –  tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;

  –  tudjon egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni véges alaphalmazon;

  –  értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.

II. Számtan, algebra

Követelmények

A tanuló:

  –  Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.

  –  Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.

  –  Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.

  –  Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.

  –  Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

  –  Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.

  –  Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval)..

  –  Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.

  –  Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

III. Geometria, mérés

Követelmények

A tanuló:

  –  Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.

  –  Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel.

  –  Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

  –  Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).


IV. Valószínűségi játékok, statisztika

Követelmények

Legyen képes:

- Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére.

- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb esetekben.

- Események bekövetkezésének megfigyelésére, lejegyzésére kis segítséggel.

- Igaz, hamis állítások felismerésére, szétválogatására.

 

4. osztály

I. Gondolkodás

Követelmények

A tanuló:

  –  tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;

  –  tudja kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;

–legyen képes összefüggések felismerésére;

–tudja eldönteni állítások igazságtartamát, egyszerű igaz, hamis állításokat fogalmazni;

  –  tudja megkeresni egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát;

  –  ismerje és segítséggel alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;

  –  tudjon folytatni egyszerű számsorozatokat a felismert szabály alapján;

II. Számtan, algebra

Követelmények

A tanuló:

  –  tudjon tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;

  –  helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;

  –  tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;

  –  ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;

  –  tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;

  –  tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;

  –  ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;

  –  legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

III. Geometria, mérés

Követelmények

A tanuló:

  –  ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;

  –  ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;

  –  ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);

  –  ismerje és segítséggel használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;

  –  Kis segítséggel tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat;

  –  tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.

IV. Valószínűségi játékok, statisztika

Követelmények

A tanuló:

  –  tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;

  –  tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;

  –  tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni;

Kimeneti követelmények

A tanuló:

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;

  –  tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;

  –  használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);

  –  legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;

  –  helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;

  –  tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben.

  –  tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;

  –  legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);

  –  tudja ellenőrizni a számítások helyességét;

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával;

  –  ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört;

  –  ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc);

  –  tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben.

 

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM A NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁSI FORMA SZÁMÁRA

1-4. ÉVFOLYAM

 

 

1. évfolyam

Továbbhaladási feltételek

 

Legyen képes a tanuló:

- a német nyelven vezetett tanórát követni, a tanár utasításaira helyesen cselekedni,

- a tárgyalt témákkal kapcsolatban egyszerű mondatokat alkotni,

- rövid párbeszédet folytatni, helyesen kérdezni és felelni,

- 3-4 mondatot egy képpel kapcsolatban alkotni,

- kérdéseket egy hallott szöveghez alkotni, és megfelelő választ adni,

- határozott és határozatlan névelővel egyszerű mondatokat alkotni,

- igéket kijelentő mód jelen időben használni (én, te ő, mi, ők - alakban),

- határozókat használni (hely: itt-ott, elől-hátul, fent lent, balra-jobbra, idő: ma, holnap, reggel, este, éjjel),

- jelzőket mondatban alkalmazni (fiatal-öreg, nagy-kicsi, könnyű-nehéz, hideg-meleg, szép-csúnya, jó-rossz, fekete-fehér, kék, piros, sárga, zöld, barna),

- 12-ig számolni,

- 3-4 verset elmondani; és három dalt elénekelni.

 

2. évfolyam

Továbbhaladási feltételek

 

Legyen képes a tanuló:

- szabadon 3-4 mondatot alkotni,

- a feldolgozott témákhoz egyszerű kérdéseket tenni, válaszokat és véleményeket formálni,

- segítő eszközökkel (báb, kép, tárgyak) egy ismert témához egy rövid párbeszédet alkotni,

- német betűket felismerni és a rövid mondatokat helyes hangsúllyal hangosan és halkan olvasni,

- pontot és kérdőjelet a mondat végén alkalmazni,

- igéket kijelentő mód, jelen idő minden számában és személyében használni,

- helyes mondatot alkotni a "haben "és "sein "igékkel,

- egyszerű igékkel felszólítani,

- a mondatokat határozókkal bővíteni (idő, hely),

- a mondatokat melléknevekkel bővíteni,

- tagadni,

- a megtanult elválasztási szabályokat alkalmazni,

- 50-ig tőszámneveket és 20-ig sorszámneveket felsorolni,

- 3-4 verset elmondani, és három dalt elénekelni.

 

3. évfolyam

Továbbhaladási feltételek

 

Legyen képes a tanuló:

- a feldolgozott témakörökben tájékozódni, információt szerezni és továbbadni,

- az elutasítást és a tagadást kifejezni,

- feldolgozott és gyakorolt 8-10 mondatos szövegeket helyes kiejtéssel olvasni,

- a megtanult szavakat helyesen leírni,

- a nyomtatott és írt szövegeket hibátlanul leírni,

- az elválasztási szabályokat helyesen alkalmazni,

- diktálást, mely egyszerű szavakból és mondatokból áll hibátlanul leírni,

- a "haben" és a "sein" igéket és más tanult igéket egyes és többes számban biztosan alkalmazni,

- 4 új dalt vagy verset (kettőt nyelvjárásban) megtanulni és egy rövid történetet elmesélni,

- 4 új gyermekjátékot eljátszani és szólásokat, kifejezéseket felismerni.

 

4. évfolyam

Továbbhaladási feltételek

 

Legyen képes a tanuló:

- egyszerű nyelvi kapcsolatot teremteni és a beszédhelyzetnek megfelelő 4-5 mondatos párbeszédet folytatni,

- ismert témákkal kapcsolatban kérdéseket feltenni, a feltett kérdésekre értelem szerinti egyszerű válaszokat megfogalmazni,

- ismert témában, olvasott szöveggel, képpel, eseménnyel vagy élménnyel kapcsolatban tanári segítséggel néhány összefüggő mondatot elmondani,

- beszélgetni tanári és tanulói kérdések alapján egy olvasott szövegről,

- adott kérdések alapján szövegrészeket kikeresni,

- egyszerű szavakból és rövid mondatokból álló tollbamondást írni,

- a tárgyalt témákkal kapcsolatban valóságos vagy szimulált beszédhelyzetben gondolatokat kifejezni néhány mondatban és 6-8 mondatból álló rövid fogalmazást írni,

- a tanult szókincs szavait helyesen leírni,

- a főnevek nemét és számát felismerni,

- egyszerű igéket kijelentő mód jelen időben biztosan alkalmazni,

- egyszerű igéket felszólító módú alakban használni,

- a tagadás formáit ismerni,

- 12 mondókát, közmondást és 3 verset elmondani,

- 10 éneket ismerni,

- rövid történeteket, egy 6-8 mondatos anekdotát bemutatni.

 

 

NEMZETISÉGI NÉPISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

 

 

1. évfolyam

A továbbhaladás feltételei:

 

A tanév végére a tanulók legalább 3 népköltészeti alkotást (dal, rigmus, tánc, játék) tanuljanak meg. Legyenek alapvető ismereteik a tanult témakörökben.

 

 

2. évfolyam

A továbbhaladás feltételei:

 

A tanév végén tudjanak a tanulók minden műfajban egy művet kívülről és egyet elmesélni. A tanulóknak legyenek alapvető ismereteik a tanult témákban.

 

 

3. évfolyam

A továbbhaladás feltételei:

 

A tanulók ismerjenek néhány a családban és a lakóhelyükön előforduló foglalkozást, gyűjtsenek néhány ételreceptet, tudjanak konyhai eszközöket megnevezni, ismerjenek bútor- hímzésmintákat.

A népköltészet minden irodalmi műfajából tanuljanak meg egy művet kívülről, vagy tudják elmesélni, ismerjenek néhány táncmotívumot

 

 

4. évfolyam

A továbbhaladás feltételei:

 

A tanulók tudjanak beszélni a családon belüli együttélés mai és régi formáiról. Legyenek alapvető ismereteik a település lakóinak etnikai hovatartozásáról. Ismerjenek néhány családi- és egyházi ünnepet, egy mesét vagy mondát, irodalmi nyelven vagy nyelvjárásban, tudjanak egy verset (dalt), mondókát kívülről.

 

 

Élő idegen nyelv: NÉMET 4. évfolyam

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA

 

 

Hallott szöveg értése

A tanuló megért

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.

Beszédkészség

A tanuló

 • egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfo­galmazott kérdésre,
 • ismert dolgokat megnevez,
 • néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.

Olvasott szöveg értése: 

·       felismeri a tanult szavak írott alakját.

Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után)

A tanuló

 • segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót.

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van:

·       visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról;

·       a tanulók nyelvtanulási motivációját fenntartani és tovább erősíteni;

·       hozzájárulni reális önértékelésük kialakításához.

Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. Mivel az élő idegen nyelvek tantervfelépítése eltér a többi műveltségi terület követelményrendszerétől, a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a teljesítményt nem lehet táblázatban egymás mellé rendelni.

Bármilyen módot is választunk az értékelésre, gyakran dicsérjünk a jó szereplésekért! Elmarasztalás helyett adjunk új lehetőséget a próbára! Ebben az életkorban még a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a gyerekek a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló feladatok megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket! Ha, bár segítséggel, de megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérettel, szóval, piros ponttal, képekkel (pl. mosolygó arcokkal, „hangulatjelekkel”); inkább, mint osztályzással.

Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de azt alaposan. A szavakat kérdezzük szóban! Írásban még adjunk lehetőséget a helyes szókép megkeresésére! A megértés ellenőrzésére jó módszer a rajzolás, összekötés, bekarikázás, kiválasztás.

Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is! Az osztályok között is nagy lehet a különbség, ezért követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak, de túl keveset se kérjünk számon, hiszen ezzel nem támogatjuk fejlődésüket.

Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak, de a biztos alapozásra szükség van!

Alapelv, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységeket kell használni, és a tanulók értékelése folyamatosan történjen. Legalább minden hónapban kapjanak visszajelzést az előrehaladásról, hogy megértsék, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Azt értékeljük, amit a gyerekek tudnak, ne a hiányosságokat hangsúlyozzuk! Mivel ennek a korosztálynak a beszédértésben és beszédkészség területén is a folyékonyság az erőssége, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan megoldásokra .

Az értékelés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz hasonlóan. A gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről számot adjanak. Lehetőleg kerülni kell a hagyományos „felelés"-jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen hozzájárul a gátlások erősödéséhez.

A bevezetésben arról volt szó, hogy a tanulók teljesítményének mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és íráskészség) keresztül valósulhat meg. A két utóbbival nincsenek is nehézségek, hiszen ezekből a legkönnyebb a számonkérés, míg a hallás utáni értést és a beszédkészséget hajlamosabbak vagyunk elhanyagolni. Pedig ez nem helyes, hiszen ha ezeket a készségeket nem értékeljük rendszeresen, a gyerekekben kialakulhat az a téves elképzelés, hogy ezek nem is olyan fontosak. 

9-10 éves életkorban már számíthatunk a tanulók önértékelésére is. Fontos, hogy tisztában legyenek saját fejlődésük menetével, azzal, hogy hol kell még jobban teljesíteniük, milyen területen igazán jók.

A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük.

                                                         

 

Rajz és vizuális kultúra 1-4.


1. évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

  –  Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.

  –  Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).

  –  Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.

  –  Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.

  –  Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.

  –  Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.

  –  Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).

  –  Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

 

2. évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények

  –  Tudja, mi az ismétlés, ritmus.

  –  Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.

  –  Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.

  –  Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.

  –  Ismerje fel a műalkotások témáit.

  –  Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.

  –  Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után.

 

3. évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények

  –  Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.

  –  Ismerje a fő- és mellékszíneket.

  –  Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.

 –  Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.

  –  Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.

  –  Ismerjen néhány népművészeti technikát.

  –  Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás)

  –  Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.

  –  Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.

  –  Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

 

4. évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények

  –  Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat.

  –  Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és plasztikában.

  –  Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján.

  –  Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére.

  –  Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.

  –  Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját.

  –  Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.

 

Osztályozó vizsga követelményei technika tantárgyból 1-4. évfolyam

 

TECHNIKA  ELSŐ ÉVFOLYAM

 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.

Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén.

 

TECHNIKA MÁSODIK ÉVFOLYAM

 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.

 

TECNIKA  HARMADIK  ÉVFOLYAM

 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –háztartási praktikák –elsajátítása és begyakorlása.

Használati utasítások értő olvasása, betartása.

A hétköznapokon használatos anyagok felismerése.

 

TECHNIKA NEGYEDIK ÉVFOLYAM

 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.

Munkaeszközök célszerű megválasztása,szakszerű balesetmentes használata.

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.